مواد ضدعفونی کننده پایه الکل اتانول

بهترین ماده برای ضدعفئنی کردن دست و پوست در شرایط اپیدمی کرونا استفاده از الکل اتانول ۷۰ درصد می باشد.
این الکل به دلیل داشتن ۷۰ درصد اتلنول نیازی به افزودن آب ندارد.

مایع ضدعفونی کننده ۵۰۰ سی سی بیدستان
محلول ۵۰۰ میلی لیتری ضدعفونی کننده دست و پوست بر پایه الکل اتانول